Jay Shapiro

Jay Shapiro

Jay Shapiro is CEO of Glen Rock, N.J.-based AppMakr. Reach him via @J_Shapiro.